Bürgerliches Recht, Römisches Recht, Europ. Privatrechtsgeschichte d. Neuzeit u. Rechtsvergleichung

Professor Dr. Francis Limbach